FORUM

 

POSTULATY BIEGŁYCH:

 1. Dlaczego biegli sądowi nie posiadają statutu funkcjonariusza publicznego i czy zasadne byłoby wprowadzenie zmian w tym zakresie.

 2. Napastliwa postawa adwokatów wobec biegłych przy braku reakcji sądu – adwokaci nie czytają dokładnie opinii, z zarzucają im bezzasadnie niedociągnięcia, gdy opinia jest niekorzystna dla klienta. Adwokaci przepytują biegłych na okoliczność ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego starając się ich dyskredytować.

 3. Stawki wynagrodzenia biegłych, ochrona biegłych w okresie powołania i okresie dwóch lat od wygaśnięcia decyzji o powołanie.

 4. Ustalenie wysokości rekompensaty za budynek wychylony (biegły z zakresu szkód górniczych w obiektach budowlanych na terenach górniczych)

 5. Wyjaśnienie spraw księgowych: naliczanie podatku VAT do kosztów podróży, kosztów korespondencji etc.

 6. Czy staż zawodowy powinien być warunkiem wpisu na listę biegłych?

 7. Informacje na temat rachunków za opinie, kosztów użycia własnego samochodu, kosztów materiałowych.

 8. Szkolenia/warsztaty (ewentualne skrypty) z zakresu prawa autorskiego, szkolenia dotyczące rozszerzenia i/lub zmiany dziedziny oraz zakresu, do którego jest się przypisanym (biegły z zakresu własności intelektualnej i wyceny praw autorskich    w zakresie prac naukowych)

 9. Opinia biegłego – dokument – struktura i elementy opinii – ujednolicenie dla poszczególnych specjalizacji biegłych.

 10. Sądy nie aktualizują strony internetowej biegłych sądowych (zmiana adresu, do kiedy biegły ma uprawnienia).

 11. Zasady kontaktu na linii: Sąd - Biegły, Pełnomocnicy stron - Biegły, Strona - Sąd - Biegły. Miejsce, zadania i odpowiedzialność biegłego w projektach ustaw związanych z sądownictwem

 12. Propozycja powołania stale funkcjonującej organizacji, zrzeszającej biegłych - będącą ogólnokrajową reprezentacją biegłych poszczególnych specjalności lub utworzoną na zasadzie federacji już istniejących stowarzyszeń.

 13. Propozycja podjęcia (wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości) prac nad standaryzacją formy opinii sądowych, w tym nad treścią zastrzeżeń i informacji uzupełniających, jakie powinny w nich się znaleźć, by biegły nie naraził się na zarzut nieświadomego wydania opinii błędnej (fałszywej).

 

 

 

 

 

<< powrót do strony głównej

LISTY OD BIEGŁYCH:

 

„Chętnie będę uczestniczyć w Kongresie, proszę jednak o pochylenie się nad zagadnieniem dotyczącym biegłych ds. pielęgniarstwa w świetle medycznych przepisów stanowiących o kwalifikacjach z poszczególnych rodzajów pielęgniarstw i wymogów kwalifikacji, jakie ustalił Minister Zdrowia, aby pielęgniarki mogły pracować w danym zakresie realizując umowę z płatnikiem świadczeń zdrowotnych.

 

Robiłam badania w Polsce wschodniej o tematyce biegłych ds. pielęgniarstwa i weryfikacji kwalifikacji- to koszmar.

Prezesi odbierają przysięgę od pielęgniarek ze średnim wykształceniem z tytułem np. mgr socjologii i one wydają opinię posiadając "najwyższą wiedzę specjalistyczna" dla Przewodniczącego postępowania :(:(:( tj. udzielają świadczenia zdrowotnego !!!! i co najtragiczniejsze- pełnomocnicy stron pozwanych TU wręcz wskazują je do opracowania opinii jako przychylniejszych TU z racji nieznajomości dziedziny pielęgniarstwa i systemu ochrony zdrowia.

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje sprawdza pracownik administracji sądu, Izby Pielęgniarskie tylko w Rzeszowie opiniowały kandydatki ale pod względem posiadania prawa wykonywania zawodu/ma je pielęgniarka ze średnim wykształceniem/ a nie kwalifikacji kompatybilnych w RMZ w sprawie gwarantowanych świadczeń w danym rodzaj np. pielęgniarka z kwalifikacjami opieki długoterminowej do opiniowania właśnie przed Sądami spraw odszkodowawczych przy ustalaniu ilości godzin opieki.

 

Sprawa wg mnie jest pilnie do uregulowania w całej Polsce.

 

Podobnie sprawa wynagrodzenia biegłej pielęgniarki. Analiza porównawcza w ponad 150 opiniach wskazuje zdecydowana różnice w wynagrodzeniu biegłych lekarzy, zdumiewające jest jednak to, że firmy pojawiające się na rynku do wykonywania opinii biegłymi ad hoc naliczają sobie koszty obsługi biegłych ad hoc i koszty są uznawane jeszcze przed wykonaniem opinii a biegłą z listy referendarz a nawet sędzia obniża gdyż :" zdaniem Sądu" i to jest uzasadnienie dla rażąco wysokiej kwoty np. o - 300 -500 zł i o taka kwotę obniżają, zażalenie na postanowienie to strata czasu i 40 zł !!!!!!!”

 

Z wyrazami szacunku biegła III kadencje (biegła z zakresu pielęgniarstwa)

„Jestem biegłym około 20 lat. Dlaczego jestem biegłym - początkowo z ciekawości - teraz siłą rozpędu. Wynagrodzenie w mojej dziedzinie jest symboliczne -dziedzina ekonomia - tutaj trzeba analizować i myśleć. Doświadczenie uczy, że za myślenie się nie płaci biegłemu. Ja też nie piszę tych opinii dla zysku. Gdzie indziej płacą znacznie więcej - płacą za moją wiedzę, - - jak nie popełniać przestępstw gospodarczych z braku wiedzy - mając wiedzę szczątkową - gama zagadnień szeroka a i apanaże inne.

Odnośnie pisania opinii ekonomicznych- akta sprawy często zawierają prawne.

 

Podstawą wydania prawidłowej opinii ekonomicznej są źródłowe dokumenty księgowe, statuty, regulaminy i inne..... Biegły dostaje najczęściej część ekonomicznych dokumentów źródłowych bądź wcale. Z to ma wielu nieproszonych konsultantów zarówno ze strony powodowej jak i pozwanej. Osoby te dostarczają wiele różnych dokumentów "na zmęczenie biegłego", a nie tych, o które prosi biegły.

 

Ostatnio miałem tragikomedię. Temat znam i czuję, ale nie mam dokumentów źródłowych. Opinię napisałem ogólnikową. Moje pytanie brzmi: w jaki sposób biegły ma dotrzeć do dokumentów źródłowych - kto ma mu w tym pomóc na wprost, a nie w drodze przysługi. Ponadto nie chce mi się biegać po Poczcie za korespondencją za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Mam lat 68. Mam lata pracy, doświadczenie i w zarządzaniu dużą grupą przedsiębiorstw , kontrolą rzetelności , legalności i gospodarności, przeprowadzałem likwidacje, upadłości i układy w upadłości.

 

Z tym wszystkim sobie radzę za wyjątkiem :

-uzyskania od zarządu dokumentów, których nie ma w aktach sprawy a są w posiadaniu stron( a diabeł tkwi w szczegółach)

- traktowania biegłego poważnie - bo spotkań nie będę nagrywał, bo wyjdzie farsa.

Kto mi powinien w tym serio pomóc?

 

Jeszcze jedno pytanie. Akta sądowe ważą 50-80 kg. Ja to mam targać do domu, a potem pakować i wysyłać pocztą?

Bo 2 -5 tomów akt wrzucę w jedną lub dwie koperty, nie problem

To tylko takie punkty.

 

Na liście biegłych jestem wpisany, ale opinie piszę niechętnie. Pieniądze są małe, to fakt, ale nie to jest najważniejsze.

Zwłaszcza prawnicy zatrudniani przez strony sporu ...................wyprowadzają z równowagi .............

A ja biegłym być nie muszę”.

Łącze wyrazy szacunku (biegły z zakresu ekonomii)

„Bardzo proszę o przedstawienie na Kongresie problemu związanego z prawidłowym wystawianiem faktur VAT za wykonane opinie dla sądów.

 

Sądy uznały nareszcie konieczność podwyższenia wynagrodzenia o należny podatek VAT (choć zdarzają się jeszcze problemy w tym zakresie), ale nie wszyscy sędziowie uznają dodatkowe koszty poniesione w celu wykonania opinii za element wynagrodzenia. W związku z tym część sędziów uwzględnia naliczony podatek VAT od całości wykazanych kosztów a część tylko od stawki godzinowej. Nie ma w tym zakresie jednolitej interpretacji.

 

Nawet wyceny za opinie wykonane dla tego samego sądu ale rozpatrywane przez różnych sędziów nie są w jednakowy sposób rozliczane.

 

Urząd Skarbowy w tym zakresie powołuje się na art. 29a 1 ustawy o VAT - zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę.

W imieniu wszystkich biegłych borykających się na co dzień z tym problemem, proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie”.

 

Poniższe pismo zostało przekazane do Ministra Sprawiedliwości:

" Ponieważ obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące ustawy inwestycyjnej  zwracam się uprzejmie z prośbą  o poparcie  w jaki tylko jest możliwy sposób naszego wniosku o  dodanie do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:

 

Art.12B

2a Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z wydaniem opinii geodezyjnej dla Sądu przez biegłego sądowego legitymującego się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii.

4a Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi  dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zlecenia wykonania opinii geodezyjnej dla Sądu.

 

Taka konstrukcja powinna znaleźć się w naszej znowelizowanej ustawie. Pozwoli to nam  biegłym z zakresu geodezji i kartografii skupić się na wydawaniu opinii geodezyjnych, a nie na walce z weryfikatorami. Najważniejszym elementem będzie fakt iż tak przyjęta dokumentacja będzie zgodna z postanowieniem Sądu i w całości będzie podlegała wprowadzeniu do EGiB”.

 

Z poważaniem (biegły z zakresu geodezji i kartografii)

Szanowni Państwo,

 

Uczestniczyłem w  I KNS 27 listopada 2010r. i w II KNS 20 czerwca 2015r. Jestem biegłym od początku 1989r. Do końca 2016r. byłem biegłym sądowym z trzech dziedzin technicznych, a od początku 2017r. wyraziłem zgodę na funkcję biegłego powoływanego do sprawy czyli biegłego ad hoc. Jest to więc już 28 rok mojej pracy dla sądów, prokuratur i policji. W ciągu minionych lat pracy wydałem ponad 1000 opinii na piśmie i kilkadziesiąt opinii ustnych na sprawach. Doświadczyłem różnych sytuacji i różnych zachowań sędziów i adwokatów. Byłem zarzucony przez Wydział Cywilny sądu, kilkunastoma tasiemcowymi opiniami o podziały majątków, które w konsekwencji doprowadziły mnie do zawału serca. Po 27 latach pracy biegłego sądowego, ewentualna zgoda na kolejne 5 lat pracy biegłego sądowego, była uwarunkowana moją absolutną dyspozycyjnością, co w praktyce sprowadzało się do zniewolenia i poddaństwa. Oczywiście na taki układ nie wyraziłem zgody i pozostałem biegłym nie z listy sądowej, ale wyłącznie powoływanym do sprawy.

 

W ciągu minionych 27 lat na zapłatę za opinie musiałem czekać: z Wydziałów Cywilnych od 0,5 roku do prawie 2 lat, z Wydziałów Karnych 2-6 miesięcy, z Prokuratur 1-2 miesięcy, a z Policji 2-4 tygodni. Przez wszystkie lata nie doczekałem się choćby jubileuszowych podziękowań na 10, 15, 20 czy 25-lecie. Dopiero po mojej uwadze, skierowanej do p. Prezes Sądu w rezygnacji z dalszego ubiegania się o kolejny 5 letni okres biegłego sądowego, otrzymałem pismo z podziękowaniem za długoletnią i bardzo dobrą współprace. Od kilku lat głównymi powołującymi mnie do wydania opinii są Policja, Prokuratura i sporadycznie Sąd. Z Policją i Prokuraturą współpraca układa się bardzo dobrze. Uwolniłem się od opinii wydawanych dla Wydziałów Cywilnych sądów.

 

Również na I i II Kongresie Nauk Sądowych w Warszawie stwierdziłem, że w stosunku do biegłych w całej Polsce, przez minione 5 lat NIC nie dało się poprawić. Sądy w swych skostniałych i hermetycznych zasadach, biegłych traktowały, w bardzo wielu przypadkach, jako podwładnych, a tylko sporadycznie jako rzeczoznawców i fachową pomoc, natomiast NIGDY jako (w pewnym sensie) sędziów technicznych. Określenie biegłego jako „sędziego technicznego” padło nie raz na I i II KNS. Również nie zauważyłem, aby organizatorzy KNS jakąkolwiek wagę przykładali do biegłych z większym stażem i doświadczeniem.

 

Obecnie szykują się zasadnicze zmiany w sądownictwie, więc jest również nadzieja, że sytuacja biegłych ulegnie poprawie, będą lepiej wynagradzani i bardziej doceniani niż dotychczas, być może wreszcie otrzymają legitymację i status funkcjonariusza publicznego.

Nie  widzę konieczności mojego uczestnictwa w kolejnym III już Kongresie NS, natomiast jeśli mój list choć trochę pomoże Wam w staraniach o lepszą pozycję biegłych, to życzę owocnej współpracy z decydentami”.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami (biegły z zakresu nauk technicznych)

W celu podglądu proszę kliknąć w zdjęcie

Poniżej e-mail od biegłego sądowego, który w 2015 roku otrzymał od Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedź dotyczącą właśnie problemu naliczania podatku VAT

 

„Dzień dobry W nawiązaniu do informacji dot. naliczania przez biegłych podatku Vat, przesyłam stanowisko Ministra Finansów w przedmiotowej sprawie. Informuję, że osobiście "walczyłem" w jednym z Sądów z referendarzem sądowym nie uwzględniającym podatku Vat od całości wynagrodzenia. Po złożeniu kilku skarg dot. wynagrodzenia i dołączeniu do nich kopii pisma które przesyłam, wszystkie sprawy wygrałem.”

 

Pozostaję w dyspozycji biegły sądowy

 

 

W celu podglądu proszę kliknąć w zdjęcie

"Jestem zaledwie jednym z dwóch biegłych  radiologów w Polsce, sędziowie lekceważą dysproporcję  jaka  nas  dzieli - 2 biegłych  radiologów  i  10300 sędziów- powinno  się  wprowadzić dokładniejszą regułę  współpracy  sądu z biegłym,  sąd  nie  możne  terroryzować biegłego, moje  możliwości  opiniowania  są  ograniczone  a  chętne na  moje  opinie  są  wszystkie sądy w Polsce. Sądy  lekceważą zapisy  rozporządzenia  o biegłych  wskazując  na wyższość ustawy (KPC i  KPK ) nad  rozporządzeniem   i  twierdząc, że  fakt  że  jest  tylko 2 biegłych  w Polsce nie  jest  argumentem  zasadnym  odmowy  wykonania  opinii ( w  konsekwencji skutkującym  karą  finansową)"

 

Biegły z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej

W celu podglądu proszę kliknąć w zdjęcie

Stanowisko w sprawie VAT

Telefon:

dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894
Adela Sobina 506-728-740

 

E-mail:

e-mail: biuro@3kns.pl

 

Adres:

ul. Juranda 1
71-156 Szczecin

 

DANE KONTAKTOWE

3 KONGRES NAUK SĄDOWYCH

O kongresie

Komitet organizacyjny

Organizacje uczestniczące

Opłaty i karta uczestnictwa

Aktualności

Galeria

Do pobrania

2 Kongres Nauk Sądowych

Wykonanie: Joanna Jabłońska

1 Kongres Nauk Sądowych